Rozmiar tekstu na stronie: 100% | 150% | 200%

Strona główna

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Rozwój cywilizacji spowodował, że szeroko pojęta komunikacja międzyludzka oraz wymiana i dostęp do informacji zaczęły pełnić kluczową rolę. Mówi się obecnie o erze komunikacji, którą tworzą między innymi nowe technologie łączności i przekazu informacji, takie jak: radio, telewizja, telefon, Internet. Dostęp do informacji oraz możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych mogą być poważnie ograniczone lub wręcz uniemożliwione w przypadku istnienia uszkodzenia słuchu.

Dzięki opracowaniu nowych metod chirurgicznych oraz nowoczesnych protez słuchowych, np. implantów ślimakowych, współczesna medycyna jest w stanie przywrócić zdolność do słyszenia coraz większej grupie pacjentów. Dalsze wykorzystanie tej możliwości wymaga jednak intensywnej rehabilitacji, która prowadzi do zmniejszenia problemów komunikacyjnych w życiu codziennym. Rehabilitacja słuchowa jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania, kompleksowej wiedzy, doświadczenia oraz ciągłości opieki. U pacjentów korzystających z aparatów lub implantów słuchowych jednym z najistotniejszych etapów tego procesu jest dobór parametrów pracy protezy słuchowej. Optymalne dopasowanie systemu implantu słuchowego lub aparatu słuchowego jest niezbędne, aby możliwe było prawidłowe przekazanie dźwięków otoczenia, w tym mowy, do drogi słuchowej pacjenta.

Zastosowanie wspomnianych metod leczniczych, dopasowanie parametrów pracy protezy słuchowej oraz przeprowadzenie skoordynowanego procesu rehabilitacji wymaga ścisłej współpracy doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin nauki i medycyny, w tym: lekarzy, inżynierów klinicznych, protetyków słuchu, logopedów, pedagogów, psychologów i innych. Takim zespołem specjalistów dysponuje Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Opieka w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu często uzupełniana jest terapią logopedyczną prowadzoną w miejscu zamieszkania pacjenta.

Wizyty w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dla wielu pacjentów wiążą się z długą i czasochłonną podróżą. Pacjent przybywający na wizytę, a często jest to małe dziecko, jest zmęczony podróżą, co niekorzystnie wpływa na jego możliwości skupienia się i wiarygodne wykonanie badań. To z kolei negatywnie rzutuje na efektywność prowadzonej terapii i powoduje, że informacje uzyskane od pacjenta podczas badań i konsultacji są obarczone ryzykiem błędu oraz znacznie utrudniony jest optymalny dobór parametrów pracy protez słuchowych. Konieczność przyjazdu pacjenta do Instytutu wiąże się również z kosztami, które w wielu przypadkach są dużym obciążeniem finansowym dla niego bądź jego rodziny.

Rozwiązaniem tych problemów jest zastosowanie Internetu jako narzędzia umożliwiającego pacjentowi odbycie konsultacji ze swoim specjalistą z Instytutu w ośrodku współpracującym znajdującym się blisko jego miejsca zamieszkania. Na przestrzeni lat zespół Instytutu opracował i wdrożył do praktyki klinicznej system pozwalający na utworzenie w 2009 roku Krajowej Sieci Teleaudiologii, czyli sieci ośrodków na terenie całego kraju współpracujących z Instytutem i między sobą. .